Kiralama Bilgileri

Sürücü Belgesi

En az 2 yýl geçerli sürücü belgesine sahip 21 yaþýndaki kiþiler  Ekonomik grubu araçlarý kiralayabilirler.Üst  gruplar için 3 yýllýk sürücü belgesine sahip ve 25 yaþýnda olmalý, Üst grub Spor araçlar için 5 yýllýk sürücü belgesine sahip ve 28 yaþýnda olma koþullarý aranýr.

Kiralama Süresi

En az bir gündür. 3 saati aþan gecikmelerde 1 tam gün, ücreti anlýnýr.

Trafik Cezalarý

Trafik kurallarýna uyulmamasý durumunda doðacak her türlü sorumluluk ve ceza kiralayana aittir. Araçlarýn hangi nedenle olursa olsun resmi ve mahalli makamlar tarafýndan tutulmasý halinde geçen süreler, sözleþme süresi içinde kabul edilir.

Ancak sigortanýn geçerli olabilmesi için;

Trafik kaza zaptý ve alkol raporu hemen tutturulmasý ve 48 saat içinde Aegean Rent A Car ofisine ulaþtýrýlmasý, Aracýn; alkollü, uyuþturucu etkisi altýnda yada yasal hýz sýnýrlarý dýþýnda kullanýlmamasý gerekir. Aksi takdirde aracý kullanan tüm hasarlardan sorumlu tutulur. Sigorta fonunun ödenmemesi ve kiralanan aracýn çalýnmasý durumunda kiracý, araç 30 gün içerisinde bulunursa, aracýn bulunduðu tarihe kadar olan kira bedelini, araç 30 gün içinde bulunmaz ise araç bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracý dýþýnda aracýn ikinci bir þahýs tarafýndan kullanýlabilmesi ancak geçerli kimlik ve ehliyetinin sözleþmeye kaydý ile mümkündür. Aksi halde sigorta geçersiz sayýlýr. Sigorta fonu ödenen ve yukarýdaki tüm þartlarý yerine getiren ve kaza raporunda kusursuz olduðu tespit edilen kiracýdan hasar bedeli alýnmaz. Ancak aracýn serviste kalacaðý süre bedelini ödemekle sorumludur.

Ferdi Kaza Sigortasý

Her ilave sürücü için günlük 3 €’dýr. Kiralanan aracý kontratta isimleri yazýlý kiracý ve eðer istenmiþ ise ikinci sürcünün dýþýnda kimse kullanamaz.

Port Bagaj

Günde 5 € karþýlýðý saðlanýr. Port Bagajýn çalýnmasý sigorta kapsamýnýn dýþýndadýr.

Teslim ve Býrakma

AEGEAN RENT A CAR bürolarýnýn bulunduðu iller ile buralardaki hava alanlarý, limanlar, tren istasyonlarý ve otellerde ofis çalýþma saatleri dahilinde teslim ve býrakmalar ücretsizdir. Aksi durumlarda araç teslim ve býrakma en yakýn büroya olan uzaklýðýn beher km.’si için 1 € alýnacaktýr.

Yurt Dýþýna Çýkýþ

Araçlar yurt dýþýna çýkartýlamazlar.

Diðer Hizmetler

Çocuk koltuðu günlük 5 €
Yabancý dil bilen þoför için günlük 50 €
19:00 – 24:00 saatleri arasýndaki hizmetlere ilave her saat için 5 € ücret alýnýr.

Vergi

Bütün fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir. Fiyatlara aracýn bakým giderleri dahil benzin hariçtir.

UZUN SÜRELÝ KÝRALAMALAR ÝÇÝN ÖZEL FÝYAT UYGULANIR